Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Łódź, 27.05.2024r.

ul. Grottera 16/1

60-758 Poznań

Rada Miejska

Urząd Gminy w Grzegorzewie

Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1

62-640 Grzegorzew

 

Petycja dotycząca ”Postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 114, obręb BYLICE WIEŚ, gm. Grzegorzew”

 

 

Szanowni Państwo,

w ramach Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym działającej w ramach Stowarzyszenia Otwarte Klatki, od lat wspieramy społeczności lokalne w walce przeciwko rozwojowi przemysłowej hodowli zwierząt. Przykłady z innych regionów Polski dowodzą, że tego typu inwestycje przynoszą więcej szkód niż korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla mieszkańców. Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się budowie fermy przemysłowej brojlerów na terenie gminy Grzegorzew.

 

W interesie publicznym wnosimy o:

 

1. Uwzględnienie protestu  mieszkańców i wydanie negatywnej decyzji dla planowane   inwestycji.

2. Bezzwłoczne podjęcie prac nad uchwaleniem dla gminy Grzegorzew miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wykluczy możliwość lokowania na terenie gminy ferm powyżej 40 DJP, tj. ferm przemysłowych, które zgodnie z treścią ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, znacząco oddziałują na środowisko.

3. Rozpoczęcie tych prac od terenów obejmujących działkę, na której inwestor planuje budowę fermy drobiu.

 

Uzasadnienie

 

Województwo wielkopolskie już teraz zmaga się z problemem nadmiernej koncentracji ferm przemysłowych. Liczne raporty epidemiologiczne wskazują na wzrost przypadków grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń (ASF), szczególnie w regionach o dużych zagęszczeniach przemysłowych instalacji do chowu i hodowli zwierząt.

 

Duża liczba zwierząt w fermach oraz ich bliskie sąsiedztwo prowadzą do częstych epidemii,  które generują ogromne koszty dla budżetów lokalnych i regionalnych. Odszkodowania dla hodowców oraz koszty zarządzania kryzysowego związane z utylizacją zwierząt to tylko niektóre z finansowych obciążeń wynikających z obecności ferm przemysłowych. W 2021 grypa ptaków i ASF pociągnęły za sobą koszt 1,1 miliarda złotych.

 

Ponadto, ekspansja ferm przemysłowych wpływa negatywnie na jakość życia mieszkańców. Znaczące uciążliwości zapachowe, hałas oraz degradacja krajobrazu obniżają wartość nieruchomości nawet o 50%, co w dalszej perspektywie hamuje rozwój regionu. Fermy przemysłowe, charakteryzujące się wysokim stopniem automatyzacji, nie generują liczby miejsc pracy, co dodatkowo ogranicza lokalny rozwój gospodarczy.

 

Dodatkowym aspektem, który budzi poważne zaniepokojenie, jest wpływ ferm przemysłowych na lokalne środowisko naturalne. Produkcja wielkich ilości odchodów zwierzęcych prowadzi do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych, co stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz bioróżnorodności regionu. Fermy emitują również znaczne ilości amoniaku i innych gazów cieplarnianych, co przyczynia się do globalnego ocieplenia i degradacji lokalnego klimatu. Obecność ferm przemysłowych w sąsiedztwie terenów rolniczych może również prowadzić do zanieczyszczenia upraw, co wpływa na jakość i bezpieczeństwo żywności produkowanej w regionie.

 

Ekspansja ferm przemysłowych ma także negatywny wpływ na strukturę społeczną i kulturową lokalnych społeczności. Procesy urbanizacji i industrializacji wsi prowadzą do zaniki tradycyjnych form gospodarowania oraz marginalizacji małych i średnich gospodarstw rolnych. Fermy przemysłowe, z ich dużą skalą produkcji, wpierają mniejszych rolników z rynku, co prowadzi do utraty miejsc pracy i zmniejszenia liczby ludności na obszarach wiejskich. Tego typu zmiany mogą prowadzić do społecznej dezintegracji, osłabienia więzi społecznych oraz zaniknięcia lokalnych tradycji i kultury. Poparciem tych obaw jest opinia rzeczoznawcy majątkowego. Jej autor potwierdza, że w promieniu 1 kilometra od kompleksu przemysłowych kurników, wartość nieruchomości spadała o 80%.

 

Na terenie gminy analizowanej przez rzeczoznawcę wyraźna też była ponadprzeciętna śmiertelność, spadek zatrudnienia w najbardziej dochodowych branżach, brak rąk do pracy w rolnictwie sprzyjający koncentracji gruntów przez duże podmioty i ostatecznie do postępującej depopulacji gminy.

 

Liczymy, że problem nieodpowiedzialnych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia mieszkańców inwestycji zostanie niebawem rozwiązany systemowo, a tymczasem wnosimy o zabezpieczenie interesu mieszkańców gminy Grzegorzew uchwaleniem miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego i zapisami w tym planie, które ograniczą budowę ferm do gospodarstw o obsadzie mniejszej niż 40 DJP.

 

 

Z poważaniem,

 

Bartosz Zając

Koalicja Społeczna Stop Fermom Przemysłowym

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

 

 

Ilona Rabizo

 

Wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarte Klatki