Zgodnie z przepisami art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) Wójt Gminy Grzegorzew przedstawiła Radzie Gminy Grzegorzew Raport o stanie Gminy Grzegorzew obejmujący podsumowania działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę.
W debacie nad Raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorzew.

Zgodnie z art. 28 aa ust.8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.”

Sesja Rady Gminy Grzegorzew, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Grzegorzew za 2023 rok, odbędzie się 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 14.00

w związku z powyższym zgłoszenia Mieszkańców Gminy Grzegorzew do zabrania głosu w debacie nad raportem będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek), do godziny 15.30 w Biurze Rady Gminy Grzegorzew (pok.nr 8 Urzędu Gminy w Grzegorzewie).

Formularz zgłoszenia do udziały w debacie dostępny jest w załączeniu oraz w Biurze Rady Gminy Grzegorzew (pok. 8 Urzędu Gminy).

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Sosnowski