Katarzyna Fila - Inspektor do spraw Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji

Tel. (063) 27-18-255, wew. 122

Pokój nr 1

Do zadań Stanowiska do spraw Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji należy w szczególności:

1) gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami tworzącymi gminny zasób, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich;

2) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,

4) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

5) komunalizacja gruntów,

6) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

7) naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości;

8) podejmowanie działań w zakresie wprowadzania form ochrony przyrody;

9) prowadzenie spraw z zakresu zwalczania chorób zakaźnych;

10) współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich;

11) prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów;

12) przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących ochrony zwierząt;

13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi;

14) prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów pod zalesianie;

15) koordynacja i organizacja działań w przypadku klęsk żywiołowych w rolnictwie.