ZARZĄDZENIE NR 8/2007
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 31.12.2007 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku członka Ochotniczej Straży Pożarnej

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin /Dz.U z 2004 r. Nr 1, poz. 6./ oraz art.33, ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.          o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 r,  z późn.zm./ zarządza się,  co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół powypadkowy w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w następującym składzie:
1.Przewodniczący  – Grzegorz Wawrzyniak
2.Członek   - Anna Wawrzyniak 
3.Członek  - Józef Danielski

§ 2

Zadania zespołu powypadkowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. /Dz.U z 2004 r. Nr. 1, poz.6/

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Grzegorzew
Bożena Dominiak