Zarządzenie nr  10/2008
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie określenia  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Grzegorzewie

Na podstawie art.8 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 70 , poz. 335, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzić Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Grzegorzewie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 3/94 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 1 lipca 1994 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 marca 2008 roku.


Wójt Gminy Grzegorzew
Bożena Dominiak