Zarządzenie nr 9/2008
Wójta Gminy Grzegorzewie
z dnia 1 lutego 2008 r.

Zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Grzegorzewie

Na podstawie art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Grzegorzewie przyjęty Zarządzeniem Nr 29/04 Wójta Gminy Grzegorzew  z dnia 9 września 2004 r.:

1.Dokonuje się zmian:

a) w  § 7 pkt 1 lit. f
    skreśla się   „Stanowisko do spraw Podatku od Środków Transportowych i Opłaty 
    Targowej” (PF) i dodaje się  „Stanowisko do spraw  Rolnictwa, Gospodarki 
    Nieruchomościami, Kultury i Sportu” (RGN)

b)  w § 27
     skreśla się  „Stanowisko do spraw Podatku od Środków Transportowych
     i Opłaty Targowej” wraz zakresem zadań a wprowadza się  nowe
    „Stanowisko do spraw Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Kultury i Sportu”, dla
     którego określa się następujący zakres zadań:
 
    1) Wykonywanie zadań własnych Gminy wynikających z ustawy prawo wodne,
       prowadzenie spraw Gminnej Spółki Wodnej i Wiejskiej Spółki Wodnej, współpraca
       z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych:
      - prowadzenie dokumentacji wodno-melioracyjnej oraz wykazu osób fizycznych
         i prawnych zobowiązanych do opłacania składek na rzecz spółki,
      - organizacja i ustalanie harmonogramów przeglądów urządzeń melioracyjnych,
      - opracowywanie przedmiarów wyceny robót na rzecz spółek wodnych,
      - sporządzanie  planów rzeczowo finansowych,
      - organizowanie robót,
      - odbiór robót,
      - prowadzenie sprawozdawczości. 
  
    2) Koordynacja spraw przeciwpowodziowych.
   
    3) Prowadzenie spraw związanych z przyłączem do sieci kanalizacyjnej, współpraca ze
       Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w zakresie eksploatacji
       kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

    4) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach związanych z usuwaniem drzew i
       krzewów oraz nielegalnej wycinki drzew i krzewów.
 
    5) Administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami
       budynkowymi, naliczanie wysokości czynszów i opłat, usuwanie skutków samowoli
       lokalowej.

    6) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków.

    7) Utrzymywanie i opieka nad grobami wojennymi.
     
    8) Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem opłaty targowej i rozliczanie inkasa z
       tego tytułu.
 
    9) Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowanie targowiska.

    10) Realizacja zadań Gminy w zakresie kultury i sportu a w szczególności: organizowanie
        imprez sportowych i kulturalnych, nadzór nad obiektami i urządzeniami sportowymi, 
       upowszechnianie kultury i sportu, współpraca z klubami sportowymi.

c)  w § 35
    dodaje się do zakresu czynności określonego do tego stanowiska nastepujące zadania: 
  
     16)  prowadzenie spraw podatku od środków transportowych,
   
     17) prowadzenie postępowania w sprawie umorzeń i odroczeń w podatku od środków
           transportowych,
 
    18) przeprowadzanie kontroli podatkowych dotyczących podatku od środków
           transportowych,

    19) sporządzanie sprawozdań w zakresie w udzielania pomocy publicznej, 
   
    20) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych w zakresie realizacji dochodów z  
          tytułu podatku od środków transportowych. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Grzegorzew
Bożena Dominiak