Zarządzenie Nr 11/2008
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 29.02.2008 r.

w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej

Na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 ze zm.) oraz § 4 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadzonego zarządzeniem nr 10/2008 Wójta Gminy Grzegorzew  z dnia 29 lutego 2008 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuje  ze składu  Zakładowej Komisji Socjalnej następujące osoby:
1) Wioletę Skrzypczak - Przewodniczącą
2) Konrada Łęgoszewskiego - Członka
3) Beatę Antkiewicz - Członka

§ 2

Powołuję Zakładową Komisję Socjalną, zaproponowaną przez pracowników Urzędu Gminy w Grzegorzewie, w następującym składzie:
1) Arleta Nowicka - Przewodnicząca
2) Wioleta Skrzypczak - Członek
3) Beata Antkiewicz - Członek

§ 3

Zadaniem Komisji Socjalnej jest organizowanie działalności socjalnej w Urzędzie Gminy      w Grzegorzewie wobec osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Grzegorzew
Bożena Dominiak