Zarządzenie Nr 13/2008
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 31.03.2008 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 r. w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie

Na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 130 §2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - kodeksu pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wyznaczam dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Grzegorzewie  za święta przypadające w soboty, tj. 3 maja 2008 r. i 1 listopada 2008 r.

2.Dni dodatkowo wolne od pracy to:
    - 2 maja 2008 r. (piątek)
     - 10 listopada 2008 r. (poniedziałek)

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Grzegorzew
Bożena Dominiak