Zarządzenie nr 19/2008
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 1 września 2008 roku

zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Grzegorzewie

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 1042 § 2 kodeksu pracy

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie pracy Urzędu Gminy w Grzegorzewie przyjętym zarządzeniem Nr 56/2006 Wójta Gminy Grzegorzew  z dnia 24 lutego 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Treść § 22  ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „ Dniem wolnym od pracy, wynikającym  z zasady pięciodniowego tygodnia pracy, jest sobota z zastrzeżeniem pracowników Gminnego Centrum Kształcenia na Odległość”

2. W § 23 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Czas pracy pracowników prowadzących Gminne  Centrum Kształcenia na Odległość trwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 a w soboty od godz. 8.00 do godz.16.00. Czas pracy dla pracowników Gminnego Centrum Kształcenia na Odległość jest ustalany w rozkładzie czasu pracy na każdy okres rozliczeniowy”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie  po upływie dwóch tygodni od dnia zapoznania pracowników Urzędu Gminy z jego treścią.


Wójt Gminy Grzegorzew
Bożena Dominiak