Zarządzenie nr 18/2008
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 1 września 2008 roku

zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Grzegorzewie

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1


W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Grzegorzewie przyjętym zarządzeniem Nr 29/04 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 9 września 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się ust. 4 o treści: „Centrum Kształcenia – należy przez to rozumieć Gminne 
     Centrum Kształcenia na Odległość”.
2. W § 4 dodaje się ust. 3 o treści: „Centrum Kształcenia jest czynne od poniedziałku do  
     piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 a w soboty od godz. 11.00 do godz. 15.00”.
3. W § 7 ust. 1 dodaje się tiret 13 w brzmieniu:
     - „Wieloosobowe stanowisko do spraw prowadzenia Gminnego Centrum Kształcenia na 
         Odległość (CK)”.
4.  Dodaje się § 39 o następującej treści:

      Do zadań stanowiska do spraw prowadzenia Centrum Kształcenia należy:

1)udzielanie uczestnikom Centrum Kształcenia instruktarzu i pomocy w korzystaniu z zasobów centrum;

2)zapewnianie dostępu do kursów e-learningowych dla mieszkańców gminy;

3)udostępnianie zasobów komputerowych i internetowych mieszkańcom gminy;

4)nadzór nad sprzętem informatycznym Centrum Kształcenia;

5)integracja środowiska gminnego (m.in. poprzez organizację różnych szkoleń, konkursów, itp. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym);

6)rozszerzanie edukacji dla dzieci i młodzieży oraz osób bezrobotnych również przy współpracy z placówkami oświatowymi z terenu gminy Grzegorzew a także innymi podmiotami;

7)udzielanie poradnictwa dla bezrobotnych w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych do pracy (m.in. pomoc w redagowaniu CV, listu motywacyjnego, podania o pracę);

8)udzielanie poradnictwa zawodowego a w szczególności inicjowanie zainteresowanym uczestnikom spotkań z doradcami zawodowymi przy współpracy m.in. z Urzędem Pracy, udostępnianie ofert pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, pomoc w poszukiwaniu pracy na najpopularniejszych portalach internetowych zajmujących się problematyką pracy;

9)prowadzenie bazy danych dotyczących ofert  pracodawców oraz osób poszukujących pracy, prowadzenie analityk i statystyki bezrobocia w Gminie Grzegorzew poprzez comiesięczne pozyskiwanie danych z Powiatowego Urzędu Pracy.

10)prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia;

11)zaopatrywanie Centrum Kształcenia w materiały biurowe, druki, środki czystości i prowadzenie ewidencji ilościowej zakupionych i zużytych materiałów biurowych oraz środków czystości;

12)prowadzenie ewidencji uczestników Centrum Kształcenia;

13)prowadzenie ewidencji wyposażenia i zasobów Centrum Kształcenia oraz ich ocechowanie;

14)prowadzenie ewidencji osób korzystających ze sprzętu komputerowego znajdującego się w Centrum Kształcenia w sposób umożliwiający uzyskanie danych kto w jakim dniu i w jakich godzinach korzystał z konkretnego sprzętu wraz z podpisem użytkownika;

15)prowadzenie dokumentacji serwisowej sprzętu i systemu alarmowego będącego na wyposażeniu Centrum Kształcenia;

16)pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań Centrum Kształcenia;

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Grzegorzew
Bożena Dominiak