UCHWAŁA Nr XXII/123/2008
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 11 grudnia 2008


    w sprawie budżetu gminy na rok 2009

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82,art. 165,
 art. 165 a, art. 166, art. 173, art.175, art.176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2,
art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 403, art. 406  i art. 420  ustawy z dnia
27 kwietnia  2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz.150 ze zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 12.360.298 zł, z tego:
a)  dochody bieżące w kwocie 12.360.298 zł,
b)  dochody majątkowe w kwocie           0 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań     
        zleconych ustawami w wysokości 1.815.500 zł, załącznik  Nr 1. 
   2)     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
                   własnych zadań bieżących w wysokości 262.248 zł,  załącznik  Nr 1.                         
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości  14.480.931 zł,
            zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości  11.545.729 zł., w tym na: 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        6.146.653 zł,
b)  dotacje                                                                       220.378 zł,
c)  wydatki na obsługę długu                                         214.539 zł,
d)  wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji    28.355 zł,
2)  wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości             2.935.202 zł,
              zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 


3.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.815.500 zł, załącznik  Nr 2.
      2)   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
             własnych zadań bieżących w wysokości 262.248 zł, załącznik  Nr 2.
                        
       4. Na   pomoc finansową udzielaną między jednostkami  samorządu terytorialnego
             na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych zrealizowanych na podstawie
             umów lub porozumień w wysokości    400.000 zł.
5. Ustala się  limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
       zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
            w kwocie 61.929 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
            i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58.429 zł.
          
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania  
       narkomanii w wysokości 3.500 zł.
§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie  2.120.633 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów
           i pożyczek.
 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.
§ 5. Tworzy się rezerwy:       
1)ogólną w wysokości 123.600 zł;
2)celowe w wysokości   25.000 zł, z tego:
a)na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25.000 zł.

§ 6.   Określa się plany przychodów i wydatków  rachunku dochodów własnych:
         - dochody w wysokości 108.910 zł,
         - wydatki w wysokości   108.910 zł,
           zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  § 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
          i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody    6.000 zł,
2)wydatki      11.000 zł,
       zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 8. Do  uchwały budżetowej dołącza się:
    1) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej
          odprowadzanych do budżetu państwa,
     2) dochody i wydatki  związane z realizacją  zadań z zakresu administracji  rządowej zleconych
   gminie ustawami,
    zgodnie z  załącznikiem Nr 8.
  
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.454.033 zł,
z tego na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 150.000 zł,
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu  2.120.633 zł,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
      i kredytów 1.183.400 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
       określonych w załączniku Nr 4,
2)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł,
2)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków  bieżących i osobowych, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  
      bank prowadzący obsługę budżetu.   

§ 12.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2009 w wysokości  28.355 zł, z tego:
1)gwarancji do kwoty  0 zł,
2)poręczeń do kwoty 28.355 zł.     

§ 13. Ustala się sumę 100.000 zł, do której Wójt  Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

§ 14. Ustala się  inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy  w zakresie:
1)uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym
     samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają
     wykonanie  wydatków w roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki 
     budżetowe zwroty wydatków w roku 2008 i latach poprzednich przyjmowane są na 
     dochody budżetowe;
        2) zaliczki na  wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom gminnych
           jednostek budżetowych na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków
           jednorazowo do wysokości 2.000 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić  w terminie
           7 dni, nie później jednak niż do dnia 24 grudnia 2009 r.;
        3) pracownikom gminnych jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami
            służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się  wydatki mogą
            być  udzielane zaliczki  stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy
            do wysokości 2.000 zł. Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 24 grudnia 2009 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
         i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ogłoszeniu
         w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez
         wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.  
 
                                                                                                                   
                                                                                 PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY
                                                                                            /-/ Waldemar Banasiak