Zarządzenie nr 15/2008
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 3 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ LADORUDZEK – TARNOWKA, ETAP I”

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ LADORUDZEK – TARNOWKA, ETAP I w następującym składzie:

1. Marek Szałek – Przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Danuta Gębka – Sekretarz Komisji Przetargowej
3. Grzegorz Wawrzyniak – Członek Komisji Przetargowej

§ 2

Prace Komisji Przetargowej, o której mowa w § 1, będą prowadzone zgodnie z Regulaminem Komisji Przetargowej, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.