Sprawa:
Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Grzegorzew,
Plac Plac 1000-lecia PP 1,
pok. Nr 6 tel. (063) 27-18-255 w.18

Komórka odpowiedzialna:
Referat Finansowy

Wymagane dokumenty:
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę

Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku.

Opłaty:
Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy i opłaty:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłat nie pobiera się.

Uwagi:
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.