Sprawa:
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Podstawa prawna:
Art. 47, ust. 2 w związku z art. 9, ust. 2 i art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960) oraz Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r.(Dz.U. Nr 78)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
Wypełniony formularz druku "Zgłoszenie pobytu stałego" (Pu-E-1) lub "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące" (Pu-E-3) - odrębny dla każdej osoby,

Opłaty:
Oplata skarbowa:
· za wniosek - 5,00 zł,
· za każdy załącznik - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:
30 dni; w sprawach skomplikowanych - 60 dni

Tryb odwoławczy i opłaty:
Odwołanie składa się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, oplata skarbowa od odwołania wynosi 5,00 zł.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia