Sprawa:
Zgłoszenie do rejestracji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:
Art. 7a ust. 1 i art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 19.11.1999 roku - Prawo działalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.,
dowód osobisty osób ubiegających się o wpis,

Opłaty:
Opłata administracyjna:
- od dokonania wpisu do ewidencji - 100,00 zł w Ludowym Banku Spółdzielczym Strzałkowo Filia Grzegorzew na Nr Konta 40 8543 0000 2007 7000 0260 0003

Termin załatwienia sprawy:
W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy i opłaty:
W szczególnych wypadkach, kiedy wymagana jest koncesja, zezwolenia, upoważnienie
wydawana jest decyzja o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wpis. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew.
Odwołanie składa się w Sekretariacie.
Odwołanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Od 1 stycznia 2004r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217).
W przypadku gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej składa wniosek o REGON (Druk RG-1) oraz zgłoszenie identyfikacyjne, to organ ewidencyjny w ciągu trzech dni przesyła wniosek RG-1 do Urzędu Statystycznego a zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy.
Druki dostępne w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie - pokój Nr 10.

Od 1 stycznia 2004r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217).
Osoba chcąca uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zgłoszeniu o dokonanie wpisu, określa podmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).