Sprawa:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż gastronomiczną napojów alkoholowych

Podstawa prawna:
Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
Wniosek,
do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gdziałalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkocholowych
3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, (w przypadku zlokalizowania punktu sprzedaży w budynku wielorodzinnym mieszkalnym)
4. Decyzję właściwego Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty roczne:
525,00 zł - zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo
525,00 zł - zawierających do 18% alkoholu
2 100,00 zł - zawierających pow. 18% alkoholu

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Tryb odwoławczy i opłaty:
Zażalenie na postanowienie Wójta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Zażalenia składa sie w Sekretariacie Urzędu.


obrazek