Sprawa:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego aktualność wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:
Art. 7a ust. 1 i art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 19.11. 1999r. -  Prawo działalnosci gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z pózniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty:
100 zł  na konto LBS Strzałkowo Filia Grzegorzew  Nr  40 8543 0000 2007 7000 0260 0003 

Termin załatwienia sprawy:
W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Uwagi :
W przypadku gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej składa wniosek o REGON (druk RG-1) oraz zgłoszenie identyfikacyjne, to organ ewidencyjny w ciagu 3-ch dni przesyła wniosek RG-1 do Urzędu statystycznego a zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego - zgodnie z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy.
Druki dostępne w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie pokój Nr 10.