Rada Gminy/Miasta

Szanowny Panie Wójcie/Burmistrzu

Szanowni Radni

Niniejsze pismo stanowi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870 z późn. zm.) uzupełnienie i wyjaśnienie niektórych kwestii dotyczących naszej petycji-listu otwartego z dnia 2.01.2021.

Informujemy, że pismo nasze z dnia 2.01.2021 (wysłane w dniu 5.01.2021) stanowi petycję, która ma jednocześnie charakter listu otwartego i skierowana jest w szczególności do Rady Waszej Gminy/Miasta.

Jest oczywistym, że to nie władze Waszej gminy/miasta stanowią prawo krajowe oraz to nie władze Waszej gminy/miasta zakupiły i promują niebezpieczne szczepionki.

Ponieważ jednak władze gmin/miast będą, już są odpowiedzialne, też za organizację szczepień na COVID-19, przyczyniając się do nich, staną się współodpowiedzialne również za skutki szczepień.

W szczególności zaś zadania własne obejmują sprawy ochrony zdrowia i edukacji publicznej [Art. 7. [Zadania własne gminy]

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych

gminy, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/samorzad-gminny-16793509/art-7]

Jednym z głównych celów naszej petycji – listu otwartego jest także zwrócenie uwagi władz gminy/miasta na zagrożenia ze strony potencjalnie groźnej dla zdrowia „szczepionki”, a właściwie terapii genowej i konieczność podjęcia działań zapobiegających lub minimalizujących takie zagrożenia – wobec niedostatecznych takich działań ze strony instytucji państwowych.

Ponieważ same „szczepionki” na COVID-19 są jeszcze w fazie badań, czyli eksperymentalnej, zaś konstrukt mRNA ze „szczepionki” może wpłynąć na aktywność genów, oznacza to, iż zaszczepieni taką „szczepionką” obywatele będą poddani eksperymentowi bez ich zgody na taki eksperyment na sobie. Zabrania tego polska Konstytucja i prawo międzynarodowe [zob. np. 1]. Więcej w opinii prawnej [2].

Co więcej, Komisja Europejska, przyznając, że szczepionki przeciw Covid-19 zawierają GMO, wezwała Parlament Europejski do czasowego zawieszenia części prawa europejskiego, które chroni ludzi przed zagrożeniami ze strony terapii i szczepionek stosujących GMO [3].

Aby więc uchronić swoich obywateli przed niepożądanymi skutkami tych szczepień, a siebie przed odpowiedzialnością (karną, materialną i moralną) w przyszłości, władze winny informować swoich mieszkańców nie tylko o potencjalnych korzyściach, ale i potencjalnych niekorzystnych skutkach.

Dobrym przykładem takich informacji są wywiady i opinie specjalistów (zob. np. listę źródeł na końcu naszej petycji – listu otwartego) i informacje z rządowych agencji zatwierdzających szczepionki przeciw Covid-19, jak amerykańska FDA (Agencja Żywności i Leków).

Specjaliści FDA z USA w wewnętrznym dokumencie wymieniają aż 21 groźnych dla zdrowia możliwych skutków ubocznych szczepionek przeciw COVID-19, których brak w tzw. oficjalnych ulotkach [4].

Wyjaśniamy też, że nasza petycja, skierowana do radnych gminy/miasta, skierowana jest w naszym zamyśle tym samym do Rady Gminy/Miasta.

Apelujemy, by władze gminy/miasta podjęły uchwałę:

a) popierającą: petycję - List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! (list ten jest np. na stronie:

www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2021/01/LISTWYSLAN.doc )

b) domagającą się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji)!

c) domagającą się od Rządu RP, Posłów i Senatorów dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii!

d) domagającą się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021!

Apelujemy równocześnie, aby władze gminy/miasta podjęły szerokie działania edukacyjne, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby:

a) obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu [5] i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność oraz

b) leczenia ogólnie dostępnymi środkami [zob. np. 6, 7, 8, 9]

Mamy też pytania:

  1. Czy radni gminy/miasta otrzymali skierowane również do nich nasze pismo-petycję?

  2. Czy nasza petycja-list otwarty została – zgodnie z nakazem art. 8 ustawy o petycjach - umieszczona na Waszej stronie internetowej, łącznie z danymi dotyczącymi przebiegu postępowania?

[1] https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_o_Genomie_Ludzkim_i_Prawach_Czlowiek__8230_.pdf].

[2] https://gadowskiwitold.pl/aktualnosci/komentarz-tygodnia-prawo-do-wolnosci-poradnik/

https://gadowskiwitold.pl/wp-content/uploads/2021/01/OPINIA-PRAWNA-dotyczaca-szc-zepien-przeciw-COVID-19.pdf

[3] Strategia UE dotycząca szczepionek przeciwko COVID-19 z 17.06.2020r., COM(2020) 245 final

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=PL

[4] COVID-19 Vaccines - FDA Working list of possible adverse event outcomes - VRBPAC-10.22.20-Meeting-Presentation-COVID19-CBER-Monitoring-Vaccine (1), https://www.fda.gov/media/143557/download

(na str. 16 wymienia się 21 rodzajów skutków włącznie ze śmiercią)

[5] Prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski_ _Powinniśmy się skupiać na wzmacnianiu odporności_ - Agencja Informacyjna Nasz Kraków

https://naszkrakow.com.pl/2020/08/21/prof-dr-hab-n-med-ryszard-rutkowski-powinnismy-sie-skupiac-na-wzmacnianiu-odpornosci/

[6] Można wyleczyć Covid 19 w 48 godzin _ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPTIMA w Przemyślu

https://przychodnia-przemysl.pl/mozna-wyleczyc-covid-19-w-48-godzin/

[7] Prof M Majewska Wojna biurokratów z medycyną i narodem – Wolna Polska – Wiadomości

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/prof-m-majewska-wojna-biurokratow-z-medycyna-i-narodem-2020-12

(o skutecznym leczeniu Covid-19 amantadyną albo hydrochlorochiną + azytromycyną + Zn)

[8] Amantadyna na koronawirus ! Wicemin. sprawiedliw. Warchoł_ Wziąłem ten lek - piorunujący efekt !

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29893&Itemid=100

[9] Naukowcy z Cambridge potwierdzają, że amantadyna działa na COVID-19 - Centrum Medialne

https://centrummedialne.pl/zdrowie/naukowcy-z-cambridge-potwierdzaja,-ze-amantadyna-dziala-na-covid-19

Życząc podjęcia właściwych decyzji w interesie współobywateli/mieszkańców gminy,

Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Przewodnicząca

PODMIOT WNOSZĄCY NINIEJSZĄ PETYCJĘ – list otwarty:

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Anna Szmelcer, Przewodnicząca

ul. Jagiellońska 21

44-100 Gliwice

e-mail: polskawolnaodgmo@o2.pl

http://www.polskawolnaodgmo.org/

Podmiot wnoszący niniejszą petycję–list otwarty zgadza się na publiczne udostępnianie treści petycji-listu otwartego, jej uzupełnienia oraz danych tele-adresowych Stowarzyszenia.