Wójt Gminy Grzegorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1,

62-640 Grzegorzew

Określenie stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór:

Referent ds. ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie: średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zdań na stanowisku określonym w niniejszym naborze.
 6. staż pracy: 2 lata

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony środowiska, prawo budowlane.
 2. Kursy i szkolenia z zakresu budownictwa, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i budownictwa.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Doświadczenie zawodowe w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i budownictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego

 1. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. prowadzenie spraw związanych z roszczeniem finansowym, wynikającym z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę, przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. dokonywanie okresowej oceny aktualności studium i planów miejscowych;
 6. przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz warunków zgody na realizację inwestycji;
 7. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz rejestru decyzji o warunkach zabudowy;
 8. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości;
 9. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów z jego wykonania;
 10. prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska;
 11. nadzór nad eksploatacją wysypiska śmieci;
 12. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym;
 13. prowadzenie spraw w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi w szczególności:
  1. prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych,
  2. zlecanie wykonania okresowych przeglądów instalacji; elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnch, przewodów kominowych, wentylacyjnych,
  3. obsługa umów z dostawcami energii elektrycznej w budynkach gminnych,
  4. zlecanie wykonania konserwacji i wszelkiego rodzaju napraw obiektów gminnych,
  5. prowadzenie przeglądów okresowych nieruchomości stanowiących własność gminy wynikających z prawa budowlanego,
 14. wydawanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań;
 15. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Grzegorzew;
 16. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Grzegorzew;
 17. prowadzenie spraw dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliwa,
 18. prowadzenie i rejestrowanie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 9. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 14.09.2022 r. do 26.09.2022 r. w zaklejonej kopercie, opisanej: Dotyczy naboru na stanowisko „Referent ds. ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego” w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew, w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Grzegorzewie).

Dokumenty doręczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymogi formalne mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Formularze druków wymaganych do złożenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
 2. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu
 4. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzani danych osobowych.

można pobrać z załączników opublikowanych wraz z ogłoszeniem lub w sekretariacie  Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak