PK.4120.1.2023

Działając na podstawie § 18 b ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem zwanego dalej ,,rozporządzeniem” (Dz.U. Dz.U.2021.56 t.j.), w nawiązaniu do art. 22 ust 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), Wójt Gminy Grzegorzew informuje o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej zabytku nie wpisanego do rejestru zabytków:
1. Dom zlokalizowany w m. Ladorudzek 42, na dz. nr ewid. 124 i 125 obręb Ladorudzek. Czas powstania pocz. XIX w.

Zgodnie z § 18 b ust. 3 rozporządzenia niniejsze zawiadomienie umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grzegorzewie.
Zgonie z § 18 b ust. 4 rozporządzenia Wójt Gminy zawiadamia właściciela lub posiadacza zabytków, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.

Wójt Gminy Grzegorzew
 /-/ Bożena Dominiak