Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Ogłoszenia (326)
        Informacje dotyczące Koronawirusa ważne! (30)
        Ogłoszenia dla Rolników (64)
            Zagorżenie wirusem Ptasiej Grypy (4)
        Komunikaty ZUS (162)
        Wysokość podstawowych kwot dotacji (13)
    Druki do pobrania (19)
    Ochrona Środowiska (0)
        Ogłoszenia i Informacje (40)
        Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (31)
        Plan gospodarki odpadami (1)
        Obwieszczenia Wójta Gminy Grzegorzew (1)
        Azbest (2)
        Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (1)
    Działalność Gospodarcza (0)
        Informacje dla przedsiębiorców (24)
        Działalność Regulowana (1)
    Gospodarka Odpadami (0)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (8)
        Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (6)
        Uchwały Rady Gminy (3)
        Informacje (22)
            Archiwum (29)
        Ogłoszenia (13)
        Deklaracje w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
    Nabór na wolne stanowiska (0)
        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, sportu i rekreacji (3)
    System Powiadamiania Mieszkańców (0)
        SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców Gminy Grzegorzew (1)
        Regionalny System Ostrzegania RSO (2)
    Nieodpłatna pomocy prawna (1)

Organy
    Wójt (1)
    Rada Gminy (0)
        Przewodniczący Rady (1)
        Wiceprzewodniczący Rady (1)
        Skład rady (1)
        Komisje (1)
        Sesje Rady Gminy kadencji 2018-2023 (1)
            I Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 22.11.2018 (3)
            II Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 12.12.2018 (3)
            III Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 29.01.2019 (3)
            IV Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 19.02.2019 (3)
            V Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 22.03.2019 (3)
            VI Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 25.04.2019 (3)
            VII Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 28.05.2019 (3)
            VIII Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 25.06.2019 (3)
            IX Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 23.07.2019 (3)
            X Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 11.09.2019 (3)
            XI Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 24.09.2019 (3)
            XIII Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 29.10.2019 (3)
            XIV Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 26.11.2019 (3)
            XV Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 20.12.2019 (3)
            XVI Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 28.01.2020 (3)
            XVIII Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 31.03.2020 (4)
            XIX Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 26.05.2020 (3)
            XX Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 23.06.2020 (3)
            XXII Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 25.08.2020 (3)
            XXIII Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 29.09.2020 (2)
            XXIV Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 27.10.2020 (3)
            XXV Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 26.11.2020 (3)
            XXVI Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 15.12.2020 (3)
            XXVII Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 30.12.2020 (3)
            XXVIII Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 26.01.2021 (3)
            XXIX Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 11.02.2021 (3)
            XXX Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 23.03.2021 (3)
            XXXI Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 28.04.2021 (3)
            XXXII Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 8.06.2021 (3)
            XXXIII Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 28.07.2021 (3)
            XXXIV Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 21.09.2021 (3)
            XXXV Sesja Rady Gminy Grzegorzew - 26.10.2021 (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Zamówienia Publiczne (0)
        Przetargi (0)
            Ogłoszenia o przetargach (59)
            Informacja o wyborze oferty (115)
            Ogłoszenia o wyniku postępowania (2)
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (45)
            Unieważnione postępowania (18)
            Informacja z otwarcia ofert (43)
            Plan zamówień publicznych (3)
        Zapytania Ofertowe (0)
            Ogłoszenia (23)
            Informacja o wyborze oferty (20)
            Unieważnione postępowania (0)
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2)

Jednostki organizacyjne
    Gminna Biblioteka Publiczna (2)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (3)
        Informacje i Ogłoszenia (3)
            Karta Dużej Rodziny (3)
            Program 500 Plus (5)
            Dobry Start 300 dla ucznia (4)
        Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (0)
            2016 (2)
    Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (6)
    Szkoła Podstawowa w Barłogach (1)
    Szkoła Podstawowa w Bylicach (1)
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie (1)
        Przedszkole Gminne (2)
        Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie (1)
    Rejestr Jednostek Organizacyjnych Gminy Grzegorzew (1)

Szkoły i Placówki Niepubliczne
    Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych (1)

Urząd Gminy
    Regulamin urzędu (4)
    Stanowiska pracy (13)
    Załatwianie spraw (0)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Odroczenie terminu płatności (1)
        Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (1)
        Rozłożenie na raty zapłaty podatku (1)
        Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (1)
        Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje (1)
        Umożenie zaległości podatkowej, umożenie odsetek za zwłokę (1)
        Ulga żołnierska w podatku rolnym (1)
        Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy (1)
        Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (1)
        Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Korekta łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego. (1)
        Przyznanie dodatku mieszkaniowego (1)
        Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego (1)
        Udzielanie informacji adresowych o osobach zameldowanych na terenie gminy Grzegorzew (1)
        Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców (1)
        Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące (1)
        Zameldowanie i wymeldowanie czasowe cudzoziemców (1)
        Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące (1)
        Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy (1)
        Wydawanie poświadczeń zameldowania (1)
        Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej (1)
        Postępowanie w sprawie dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. (1)
        Postępowanie w sprawie likwidacji działalności gospodarczej (1)
        Postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia) (1)
        Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych (1)
        Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego aktualność wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (1)
        REGON (1)
        Rejestracja urodzeń (1)
        Rejestracja małżeństw (1)
        Rejestracja zgonów (1)
        Transkrypcja zagranicznych aktów w polskie księgi (1)
        Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia (1)
        Wydawanie dowodów osobistych (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Za 2015 (4)
            Za 2016 (4)
            Za 2017 (4)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Za 2019 (4)
            Za 2018 (4)
            Rozpoczęcie kadencji (0)
                Oświadczenia Radnych (1)
                Oświadczenie Wójta (1)
            Oświadczenie majątkowe - Objęcie stanowiska Skarbnika - Renata Dopierała (1)
            Oświadczenie majątkowe - Rozwiązanie Stosunku Pracy - Aneta Niestrawska (1)
            Za 2020 (4)
    Zarządzenia Wójta (0)
        Zarządzenia Wójta - kadencja 2002-2006 (0)
            2003 rok (2)
            2004 rok (2)
            2005 rok (2)
            2006 rok (1)
        Zarządzenia Wójta - kadencja 2006-2010 (0)
            Zarządzenia kierownika (21)
            Zarządzenia wójta (112)
        Zarządzenia Wójta - kadencji 2010-2014 (0)
            Zarządzenia Wójta (145)
            Zarządzenia kierownika (11)
        Zarządzenia Wójta - kadencja 2014-2018 (0)
            Zarządzenia Wójta (153)
            Zarządzenia kierownika (26)
        Zarządzenia Wójta - kadencja 2018-2023 (0)
            Zarządzenia Wójta (103)
            Zarządzenia kierownika (27)

Prawo miejscowe
    Statut (1)
    Mienie gminy (3)
    Uchwały (0)
        Uchwały - kadencja 2002-2006 (0)
            2002 rok (1)
            2003 rok (1)
            2004 rok (1)
            2005 rok (1)
            2006 rok (1)
        Uchwały - kadencja 2006-2010 (0)
            2006 rok (1)
            2007 rok (1)
            2008 rok (45)
            2009 rok (41)
            2010 rok (34)
        Uchwały - kadencja 2010-2014 (0)
            2010 (7)
            2011 (51)
            2012 (56)
            2013 (51)
            2014 (43)
        Uchwały - kadencja 2014-2018 (0)
            2014 (14)
            2015 (45)
            2016 (48)
            2017 (65)
            2018 (47)
        Uchwały - kadencja 2018-2023 (1)
            2018 (14)
            2019 (79)
            2020 (80)
            2021 (50)
    Budżet (0)
        2003 (0)
        2004 (1)
        2005 (2)
        2006 (2)
        2007 (2)
        2008 (2)
        2009 (2)
        2010 (2)
        2011 (2)
        2012 (2)
        2013 (2)
        2014 (2)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 (1)
        2019 (2)
        2020 (2)
        2021 (1)
    Opinie RIO (8)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (6)
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (1)
    Strategia rozwoju (1)

Informacje
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)
    Informacje o pracy Wójta (106)
    Informacja o udzielonych dotacjach (15)
    Program Ochrony Środowiska na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 dla Gminy Grzegorzew (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
    Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Grzegorzew na lata 2015-2020 (1)
    Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grzegorzew (1)
    Ocena obszarowa jakości wody (19)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Petycje (0)
        Wniosek o udzielenie informacji publicznej ws. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (2)
        Podwórko Talentów NIVEA - edycja 2017 (3)
        PETYCJA - IV edycja Programu "Wzorowa Łazienka” (1)
        Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach (1)
        Petycja - Optymalizujmy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywność energetyczną (2)
        Petycja - Wszyscy Optymalizujmy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywność energetyczną (2)
        Petycja - Inicjatywa - Walczmy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska (2)
        Wniosek o udzielenie informacji publicznej - elektronizacja zamówień publicznych (1)
        Petycja w sprawie montażu oświetlenia drogi powiatowej 3435P w miejscowości Ponętów Dolny (1)
        Petycja w sprawie uchwały dot. masowych szczepień na chorobę COVID-19 (1)
        Petycja w sprawie uchwały dot. masowych szczepień na chorobę COVID-19 (1)
        List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! (1)
        Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego (1)
        Petycja - Konkurs w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 (1)
        Petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO (1)
    Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji (2)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2019 (1)
        Rok 2021 (1)
    Gminny Program Rewitalizacji (10)
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (1)
    Kalendarz polowań Kół Łowieckich (3)
    Raport o stanie Gminy Grzegorzew (3)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (4)
    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (1)

Archiwum

Wybory powszechne i lokalne
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (4)
        Informacje Komisarza Wyborczego (8)
    Wybory Ławników Kadencja 2020-2023 (1)
    Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (14)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 Czerwca 2020 (17)

Ochrona danych osobowych
    Ochrona danych osobowych (4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij