Sprawa:
Przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828).
W ustawie z dnia 20 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) wprowadzono zmianę do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, gdzie wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy w pełni finansowanych z własnych środków.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca.

Jednostka odpowiadajaca:
inspektor d/s dodatków mieszkaniowych

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za posrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 mięsiecy, licząc od pierwszego dnia miesiąca nastepujacego po dniu złożenia wniosku.
Zgodnie z art.7, ust. 8 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
Deklaracja o wysokosci dochodów gospodarstwa domowego,
Oswiadczenie o stanie majatkowym,
Zaswiadczenie, ze Starostwa Powiatowego, potwierdzające powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego (w tym łączna powierzchnia pokoi i kuchni) oraz wyposażenie techniczne domu.

Załączniki wymagane do wniosku przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy:
1. Akt notarialny
2. Stosowane zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,
3. Zasiłki - rodzinne, wychowawcze, dodatki pielęgnacyjne (niezależnie kto je wypłaca)
4. Alimenty,
5. Zaświadczenia ze szkół oraz wyższych uczelni o pobieraniu lub nie stypendium,
6. Zaświadczenia z tytułu odbywania praktyk zawodowych,
7. Umowy zlecenia - dochody brutto do dodatku mieszkaniowego z trzech miesięcy,
8. Emerytura lub renta - decyzja ZUS + odcinki z trzech miesięcy,
9. Emerytura lub renta - decyzja KRUS + odcinki z trzech miesięcy,
10. Świadczenia wypadkowo-chorobowo-macierzyńskie,
11. Zasiłek stały z Opieki Społecznej - decyzja,
12. Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi przedłożyć:
  - zaświadczenie z ZUS-u Koło o dochodach
  - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Koło o dochodach,
13. W przypadku braku zatrudnienia:
  - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Kole,
  - dowód osobisty do wglądu
  - oświadczenie pod odpowiedzialnością karną składane w obecności urzędnika o braku zatrudnienia i dochodach,
14. Zaświadczenie o wielkości i dochodowości gospodarstwa rolnego
15. Umowy dzierżawy
16. Poniesione wydatki w gospodarstwie domowym właścicieli domów jednorodzinnych:
  - opłaty za wodę,
  - opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych
  - rachunek za energię elektryczną.