Sprawa:
Udzielanie informacji adresowych o osobach zameldowanych na terenie gminy Grzegorzew.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1074r.o ewidencji i dowodach osobistych (Dz.U.z 2001r. Nr87poz.960 i Nr 110 poz.1189 oraz z 2002r.nr74,poz.676 i 78 poz.716).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL.

Załączniki:
- dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby(wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów),jeżeli wnioskodawca taki dokument posiada.

Opłaty:
Za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych  w zbiorze meldunkowym opłata wynosi 4% kwoty najniższego wynagrodzenia .

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki , nie później jednak niż w terminie 7 dni.