Sprawa:
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych( tekst jednolity Dz.U. Nr 87 poz.960 z 2001.) oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. Nr 78 poz.716).

Wymagane dokumenty:
Dokument stwierdzający tożsamość, wojskowy dokument osobisty, druk E-1 lub E-3(zgłoszenie zameldowania) pobyt potwierdzony przez osobę (osoby) posiadającą tytuł prawny do lokalu i do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.

Opłaty:
Bez opłat.

Termin załatwienia sprawy:
W dniu zgłoszenia się zainteresowanego.

____________________________________________________