Sprawa:
Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. poz.960 i Nr 110 poz.1189 oraz z 2002 r.Nr 74, poz.676 i Nr 78 poz. 716).

Wymagane dokumenty:
Dokument stwierdzający tożsamość .

Opłaty:
Bez opłat .

Termin załatwienia sprawy:
W dniu zgłoszenia się zainteresowanego.

Uwagi:
Zameldowania dokonuje się ustnie w organie gminy w obecności  właściciela lokalu.