Sprawa:
Wydawanie poświadczeń zameldowania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz.960 i Nr 110 poz.1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i  Nr 78 poz.716).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących wnioskodawcy.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
wniosek – 5,00 zł
zaświadczenie – 11 zł
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy i opłaty:
Zażalenie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wójta
Gminy w Grzegorzewie , w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Opłata skarbowa:
od zażalenia – 5,00 zł
od każdego załącznika – 0,50 zł.

Uwagi:
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Pełny odpis danych wydaje się w formie zaświadczenia. Zaświadczenie to może  mieć formę wydruku z aktualnego programu informatycznego.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 10).