Sprawa:
Korekta łącznego zobowiązania.

Podstawa prawna:
art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 9 poz. 84), art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Oplaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Do miesiąca - od dnia wszczęcia postępowania

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s wymiaru podatku i opłat

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (Wójt Gminy Grzegorzew).Odwołanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.
*Opłata skarbowa:
·za odwołanie - 5,00 zł.
·za każdy załącznik - 0,50 zł.

Uwagi:
1. W przypadku niezałatwienia sprawy we własciwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obslugi Interesanta organu prowadzacego sprawę.

Dokumenty:
Wniosek w sprawie korekty łacznego zobowiazania pieniężnego,
Wypełniony formularz "Wykaz nieruchomosci",
“Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”
“Informacja w sprawie podatku rolnego”
“Informacja w sprawie podatku leśnego”