Sprawa:
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:
Art. 7a ust. 1 i art. 7b ust. 1 ustawy w związku z Art. 7d ust. 1-2 z dnia 19.11.1999 roku - Prawo działalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszącego się do przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty:
50 zł na konto LBS Strzałkowo Filia Grzegorzew
Nr Konta 40 8543 0000 2007 7000 0260 0003

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni

Uwagi:
Od 1 stycznia 2004r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217) w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu wpisu organ ewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwy organ dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej.