Sprawa:
Rejestracja małżeństw

Podstawa prawna:
Art.54,55,56 ustawy z dnia 29 września 1986r prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz.180) z późniejszymi zmianami.

Wymagane dokumenty:
Dwa dowody osobiste , 
Odpisy aktów urodzeń,
Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli rozwiedziony), 
Odpis aktu zgonu(jeżeli wdowa lub wdowiec).

Wymagane dokumenty dla cudzoziemca:
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest zobowiązany złożyć dokument stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego. Dokument ten musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
Sporządzenie aktu małżeństwa- 75,00zł
Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa-5,00zł
Za każdy załącznik -0,50zł

Termin załatwienia sprawy:
Ślub cywilny po upływie jednego miesiąca.

Uwagi:
Trzy odpisy aktów małżeństw  bez odpłaty skarbowej wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu.