Sprawa:
Transkrypcja zagranicznych aktów w polskie księgi

Podstawa prawna:
Art.70,73, ustawy z dnia 29 września 1986r prawo o aktach stanu cywilnego(Dz. U. Nr36 poz.180) z późniejszymi zmianami.

Wymagane dokumenty:
Podanie,
Oryginalny odpis aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
Tłumaczenie tegoż aktu przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
Podanie-5,00zł
Decyzja-40,00zł
Opłata za każdy załącznik-0,50zł

Termin załatwienia sprawy:
Do siedmiu dni.

Tryb odwoławczy i opłaty:
Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem kierownika USC.