RDS.6220.2.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 235 ze zm.) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam

strony, że na wniosek firmy PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Barłogi1 o mocy do 4 MW na dz.nr 325/3 obręb Barłogi, gmina Grzegorzew.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie , Plac 1000-Lecia Państwa Polskiego 1, pokój nr 12 / na piętrze /w godzinach pracy Urzędu  tj. od 7:30 -15:30 .            
Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole  o opinię , co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony  mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z § 2  w/w artykułu w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
        
Zawiadomienie zostało udostępnione:
• W Biuletynie Informacji Publicznej
• Na tablicy ogłoszeń sołectwa Grzegorzew
• Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie

Otrzymują:

strony postępowania  wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

Sprawę prowadzi  :
Danuta Gębka tel. 63 27 18 255 w.123  lub 603 103 370