RDS.6220.5.2022

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U z 2021 r. poz.2373 ze zm.) , Wójt Gminy Grzegorzew podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 12 maja  2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny ”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym organów opiniujących,  można  zapoznać się w Urzędzie Gminy  w Grzegorzewie, pokój nr 12 / na piętrze/ od poniedziałki do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Informacja o wydanej decyzji zostało udostępnione:

  • w BIP Gminy Grzegorzew w zakładce informacje/ochrona środowiska/postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grzegorzewie
  • na tablicy ogłoszeń sołectwa Grzegorzew i Ponętów Dolny