Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie zapotrzebowania złożonego do Rady Gminy Grzegorzew przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie w przedmiocie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na 2 ławników do Sądu Okręgowego w Koninie

ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Koninie w kadencji 2024 – 2027

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w rozdziale 7 dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn.zm.).

Termin zgłaszania Radzie Gminy Grzegorzew kandydatów na ławników upływa w dniu 10 czerwca 2024 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

- prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych)

- co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• ukończył 30 lat;
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
• nie przekroczył 70 lat;
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
• adwokaci i aplikanci adwokaccy;
• radcy prawni i aplikanci radcowscy;
• duchowni;
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
• funkcjonariusze Służby Więziennej;
• radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie kandydata :

1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 z późn.zm.).

2. Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można uzyskać w Biurze Rady Gminy Grzegorzew, pok. Nr 8 Urzędu Gminy w Grzegorzewie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15:30 oraz na stronach internetowych Gminy Grzegorzew: www.bip.grzegorzew.pl

3. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć następujące dokumenty:

• informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
• dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.30 w Biurze Rady Gminy (pok. Nr 8 Urzędu Gminy) oraz za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2024 roku.

Adres do korespondencji: Biuro Rady Gminy Grzegorzew, plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew.

Decyduje data wpływu.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, w/w terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 w/w ustawy pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.