Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej / RODO /.

Informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Grzegorzew, Pani Bożena Dominiak, w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie jest: Pan Albert Sosnowski, adres e-mail : iod@grzegorzew.pl, nr telefonu: 63 27 18 255 wew. 121.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j / RODO /. Urząd Gminy w Grzegorzewie przetwarza dane osobowe, co, do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi, bądź celu przetwarzania.
 4. W Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, przetwarzane są dane osobowe zwykłe oraz wrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
 5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem: rezerwacji wizyt w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie - okres 30 dni.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem i narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie będą profilowane.
 11. Ochrona danych osobowych jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 oraz Zarządzeniem Wójta w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych dla Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie.
 12. Wszelkie Państwa uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy zgłaszać na adres e-mail: iod@grzegorzew.pl