Jednostki pomocnicze Gminy Grzegorzew - sołectwa

Informacje  ogólne

Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały, na zasadach określonych w statucie Gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności :
1)nazwę i obszar jednostki pomocniczej ,
2)zasady i tryb wyboru organów jednostki pomocniczej,
3)organizacje i zadania organów jednostki pomocniczej,
4)zakres zadań przekazywanych jednostce przez gmine oraz sposób ich realizacji,
5)zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.

Nadzór nad działalnością sołectw sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

Skład rad sołeckich

Nr telefonu do sołtysa

  1.

Barłogi

Lidia Grądziel

1. Wiesława Pawłowska

2. Witold Durkiewicz

3. Wioleta Krysztofowicz

691 494 759

  2.

Boguszyniec

Jan Grzegorz Rossa

1. Wioletta Szurgot

2. Krystyna Rossa

3. Wojciech Wróblewski

601 712 539

  3.

Borysławice Kościelne

Janina Kierzkowska

1. Ryszard Sarnowski

2. Dorota Pierzgalska

3.  Bogdan Kupsik

667 238 333

  4.

Borysławice Zamkowe

Andrzej Sikorski

1. Tomasz Mendel

2. Teresa Małkowska

3. Bożena Miszczak

605 086 329

  5.

Bylice-Kolonia

Grzegorz Antkiewicz

1. Marcin Cieśliński

2. Grzegorz Ciennik

3. Dariusz Wielma

726 008 211

  6.

Bylice

Dorota Kubiak

1. Krzysztof Stegenta

2. Agnieszka Andrzejczak

3. Krzysztof Dragan 

513 669 510

  7.

Grodna

Tadeusz Kamiński

1. Bożena Gralińska

2. Edyta Królasik

3. Piotr Oporski

723 437 312

  8.

Grzegorzew

Henryk Żurawik

1. Piotr Bednarkiewicz

2. Damian Korasadowicz

3. Regina Piskorska

4. Waldemar Frydrych

606 746 238

  9.

Kiełczewek

Anna Zielińska

1. Marek Zawada

2. Paweł Materla

3. Marek Ziółkowski

691 803 415

10.

Ladorudzek

Joanna Musiał

1. Karolina Marciniak

2. Jolanta Wolanowska

3. Włodzimierz Nykiel

608 721 119

11.

Ponętów Dolny

Aneta Okupska

1. Zygmunt Cheliński

2. Wanda Kowalczyk

3. Stanisław Ludwicki

661 906 915

12.

Tarnówka

Teresa Jujka

1. Marlena Naparta

2. Kinga Mejsner

3. Mieczysław Stachowiak

723 516 824

13.

Zabłocie

Ewelina Szurgot

1. Jadwiga Marciniak

2. Dawid Świątek

3. Barbara Zagozda

607 545 212