Jednostki pomocnicze Gminy Grzegorzew - sołectwa

Informacje  ogólne  :

Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały, na zasadach określonych w statucie Gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności :
1)nazwę i obszar jednostki pomocniczej ,
2)zasady i tryb wyboru organów jednostki pomocniczej,
3)organizacje i zadania organów jednostki pomocniczej,
4)zakres zadań przekazywanych jednostce przez gmine oraz sposób ich realizacji,
5)zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.

Nadzór nad działalnością sołectw sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy.

 

Lp.


S o ł e c t w o


Imię i nazwisko

sołtysa


Skład rad sołeckich

1.

Barłogi

Lidia GRĄDZIEL

1. Wiesława Pawłowska

2. Witold Durkiewicz

3. Wioleta Krysztofowicz

2.

Boguszyniec

Jan Grzegorz ROSSA

1.Wioletta Szurgot

2. Krystyna Rossa

3.  Wojciech Wróblewski


3.

Borysławice Kościelne

Janina KIERZKOWSKA

1. Ryszard Sarnowski

2. Dorota Pierzgalska

3.  Bogdan Kupsik

4.

Borysławice Zamkowe

Andrzej SIKORSKI

1. Tomasz Mendel

2.  Teresa Małkowska

3.  Bożena Miszczak

5.

Bylice-Kolonia

Grzegorz ANTKIEWICZ

1. Marcin Cieśliński

2. Grzegorz Ciennik

3. Dariusz Wielma

6.

Bylice

Dorota KUBIAK

1. Krzysztof Stegenta

2.  Agnieszka Andrzejczak

3.  Krzysztof Dragan 

7.

Grodna

Tadeusz KAMIŃSKI

1. Bożena Gralińska

2. Edyta Królasik

3. Piotr Oporski

8.

Grzegorzew

Henryk ŻURAWIK

1. Piotr Bednarkiewicz

2.  Damian Korasadowicz

3.  Regina Piskorska

4.  Waldemar Frydrych

9.

Kiełczewek

Anna ZIELIŃSKA

1. Marek Zawada

2. Paweł Materla

3.  Marek Ziółkowski

10.

Ladorudzek

Joanna MUSIAŁ

1.  Karolina Marciniak

2.  Jolanta Wolanowska

3.  Włodzimierz Nykiel

11.

Ponętów Dolny

Aneta OKUPSKA

1. Zygmunt Cheliński

2. Wanda Kowalczyk

3.  Stanisław Ludwicki

12.

Tarnówka

Teresa JUJKA

1.  Marlena Naparta

2.  Kinga Mejsner

3.  Mieczysław Stachowiak

13.

Zabłocie

Ewelina SZURGOT

1. Jadwiga Marciniak

2.  Dawid Świątek

3.  Barbara Zagozda