U C H W A Ł A   NR XXV /114 /2004
RADY  GMINY  W  GRZEGORZEWIE
z  dnia  29 grudnia 2004 r.


       w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203), art. 109, art.110, art. 116 ust. 1, art. 118, art. 122, art. 124,art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 185 z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr93 poz.890, Nr121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135) oraz art.403, art.406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2001 r. Nr 62 poz.627, Nr 115 poz.1229 z 2002 r. Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 233 poz.1957, z 2003 Nr 46 poz.392, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz.721, Nr 162 poz.1568, Nr 175 poz.1693, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz.2124 z 2004 Nr 19 poz.177, Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz.631, Nr 92 poz.880, Nr 96 poz.959, Nr 121 poz.1263)

RADA GMINY W GRZEGORZEWIE uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w kwocie - 9.109.843 zł.

w tym:

  1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie - 857.048 zł.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie - 116.200 zł.

Poniżej występują DZIAŁ, NAZWA ROZDZIAŁ i PARAGRAF, KWOTA W ZŁOTYCH.
Jeśli dalej za KWOTĄ W ZŁOTYCH po odstępie wystąpi liczba, to oznacza ona kwotę z tego paragrafu na zadania zlecone i powierzone. Jeśli wystąpi po odstępie kolejna liczba, to oznacza ona kwotę z tego paragrafu na dofinansowanie zadań własnych. W przypadku niejasności odsyłam do działu Uchwały na stronie BIP.

O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1036168 0 0
Rozdział  01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  1036168 0 0
     § 0830 - wpływy z usług 80000  
     § 6291 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł  717126
     § 6292 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł  239042  
 
O20 LEŚNICTWO 1562 0 0
Rozdział  02095- pozostała działalność 1562 0 0
     § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek  samorządu terytorialnego lub innych  jednostek zaliczonych do sekora finansów publicznych oraz innych  umów o podobnym charakterze  1562  

600 TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 0 0 0
Rozdział  60016 - drogi publiczne gminne 0 0 0
     § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 0  
     § 6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  własnych gmin 0  
700 GOSPODARKA   MIESZKANIOWA 59676  
Rozdział  70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 59676 0 0
     § 0470 - wpływy z opłat  za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3033  
     § 0830 - wpływy z usług 3000  
     § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek  samorządu  terytorialnego lub innych  jednostek zaliczonych  do  sekora finansów publicznych  oraz innych  umów o podobnym charakterze   53643  

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 62850 47700 0
Rozdział  75011 - urzędy wojewódzkie 48350 47700 0
    § 2010 - dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami   47700 47700 
    § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   650  
  
Rozdział  75023 - urzędy gmin  14500 0 0
     § 0690 - wpływy z różnych opłat  2500  
     § 0920 - pozostałe odsetki 12000  


751 URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ  SĄDOWNICTWA     10448 10448 0
Rozdział  75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 870 870 0
    § 2010 - dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami   870 870 
Rozdział  75108 - wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 9578 9578 0
    § 2010 - dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami   9578 9578 

        
    
    
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  2900 2900 0
Rozdział  75414 - obrona cywilna  2900 2900 0
    § 2010 - dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie  ustawami    2900 2900 

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI   PRAWNEJ  ORAZ  WYDATKI  ZWIĄZANE Z  ICH  POBOREM  1934076 0 0
 
Rozdział  75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5500 0 0
    § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5500  
 Rozdz.75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych  podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   598485 0 0  
    § 0310 - podatek od  nieruchomości 589877  
    § 0320 - podatek rolny 405  
    § 0330 - podatek leśny 2483  
    § 0340 - podatek od środków transportowych 5220  
    § 0690 - wpływy z różnych opłat  200  
    § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków  i opłat 300  
Rozdział  75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  511364 0 0
    § 0310 - podatek od  nieruchomości 179110  
    § 0320 - podatek rolny 235217  
    § 0330 - podatek leśny 57  
    § 0340 - podatek od środków transportowych 34780  
    § 0360 - podatek od spadków i darowizn  3500  
    § 0370 - podatek od posiadania psów  700  
    § 0430 - wpływy z opłaty targowej  10000  
    § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 35000  
    § 0690 - wpływy z różnych opłat  4300  
    § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków  i opłat 8700  
Rozdział  75618 - wpływy z innych  opłat  stanowiących  dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  86850 0 0
   § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej  14000  
   § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54350  
   § 0490 - wpływy z  innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 18500  
Rozdział  75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 731677 0 0
    § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych  628677  
    § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych 103000  
Rozdział  75624 - dywidendy  200 0 0
    § 0740 - dywidendy i kwoty  uzyskane ze zbycia praw majątkowych 200  
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5075338 0 0
Rozdział  75801  - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialego 3404108  
 0 0
   § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 3404108  
Rozdział  75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1671230 0 0
   § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 1671230  
        
    
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14325 0 0
Rozdział  80101 - szkoły podstawowe 3420 0 0
     § 0690 - wpływy z różnych opłat 576  
     § 0970 - wpływy z różnych dochodów 2844  
Rozdział 80110 - gimnazja 1505 0 0
     § 0970 - wpływy z różnych dochodów 1505  
Rozdział  80104 - przedszkola  8400 0 0
      § 0690 - wpływy z różnych opłat 8400  
Rozdział  80114 - zespoły obsługi ekomomiczno - administracyjnej szkół 1000 0 0
      § 0920 - pozostałe odsetki 1000  
852 POMOC  SPOŁECZNA 912400 796000 116200
Rozdział  85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na  ubezpieczenia  emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego 765000 765000 0
     § 2010 - dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami   765000 765000 
Rozdział  85213 - składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej  oraz niektóre świadczenia rodzinne   7700 7700 0
     § 2010 - dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacę zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami   7700 7700 
Rozdział  85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  89100 23300 65800
    § 2010 - dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami   23300 23300 
    § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących  gmin 65800  65800
Rozdział  85219 - ośrodki pomocy społecznej  50600 0 50400
    § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących  gmin 50400  50400
    § 0920 - pozostałe odsetki 200  
921 KULTURA  I OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO 100 0 0
Rozdział 92116 -biblioteki 100 0 0
    § 0920 - pozostałe odsetki 100  
 RAZEM  DOCHODY 9109843 857048 116200§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w kwocie - 10.158.760 zł.

w tym :

  1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie - 857.048 zł.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących w kwocie - 116.200 zł.


Poniżej występują DZIAŁ, NAZWA ROZDZIAŁ i PARAGRAF, KWOTA W ZŁOTYCH.
Jeśli dalej za KWOTĄ W ZŁOTYCH po odstępie wystąpi liczba, to oznacza ona kwotę z tego paragrafu na zadania zlecone i powierzone. Jeśli wystąpi po odstępie kolejna liczba, to oznacza ona kwotę z tego paragrafu na dofinansowanie zadań własnych. W przypadku niejasności odsyłam do działu Uchwały na stronie BIP.

O10 ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO 301550 
 Rozdział O1010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 271300  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  3000  
 § 4260 - zakup energii    44300  
 § 4300 - zakup usług pozostałych  50000  
 § 4430 - różne opłaty i składki   10000  
 § 4480 - podatek od nieruchomości   
 § 6220 -  dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 164000
   
 Rozdział O1030 - izby rolnicze 4750  
 § 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4750  

 Rozdział O1095 - pozostała działalność 25500 
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  500  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 25000  


600 TRANSPORT   I   ŁĄCZNOŚĆ 2221295 
 Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne 2221295 
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  35000  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 75000  
 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1068541  
 § 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 782065  
 § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260689  


700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31000 
 Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami  31000 
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  15000  
 § 4260 - zakup energii 7200  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 7000  
 § 4430 - różne opłaty i składki  1800  


710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1000 
 Rozdział 71095 - pozostała działalność 1000 
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  1000  


750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  1421055 47700 
 Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie 47700 47700 
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 36420 36420 
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2699 2699 
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 6740 6740 
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 958 958 
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 883 883 

 Rozdział 75022 - rady  gmin 60800 0 0
 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43800  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  11000  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 5000  
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 1000      

 Rozdział 75023 - urzędy gmin 1253138 0 0
 § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7000  
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 675627  
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 52370  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 119717  
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 17024  
 § 4140 - składki na PFRON 3500  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  70000  
 § 4260 - zakup energii 8250  
 § 4270 - zakup usług remontowych 6000  
 § 4280 - zakup usług zdrowotnych 2000  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 95000  
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 16000  
 § 4430 - różne opłaty i składki  5000  
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  25650  
 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150000  

 Rozdział 75095 - pozostała działalność 59417 0 0
 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14400  
 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  4800  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  8500  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 6000  
 § 4430 - różne opłaty i składki  13717  
 § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) 12000  


751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 10448 10448 0
 Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 870 870 0
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 68 68 
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 9 9 
 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 400 400 
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  393 393 

 Rozdział 75108 -wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 9578 9578 0
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 125 125 
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 18 18 
 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 6890 6890 
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  1545 1545 
 § 4300 - zakup usług pozostałych 800 800 
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 200 200 


754 BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 83900 2900 0
Rozdział 75403 - jednostki terenowe policji 1000 0 0
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  1000  

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne 80000 0 0
 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10000  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  35000  
 § 4260 - zakup energii 11000  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 20000  
 § 4430 - różne opłaty i składki  4000  

Rozdział 75414 - obrona cywilna 2900 2900 0
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  2900 2900 
    
    
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  I OD INNYCH  JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   39650 0 0
Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  39650 0 0 
 § 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20700  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 350  
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 100  
 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2000  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  5500  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 11000  


757 OBSŁUGA  DŁUGU  PUBLICZNEGO 82943 0 0
Rozdział 75702 - obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 82943 0 0
 § 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 82943  


758 RÓŻNE  ROZLICZENIA 86397 0 0
Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe 5000 0 0
 § 4300 - zakup usług pozostałych 5000  
 Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe 81397 0 0
 § 4810 - rezerwy  81397  


801 OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 4010217 0 0
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe 2345085 0 0
 § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 128703  
 § 3260 -  inne formy pomocy dla uczniów 6116  
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1450218  
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 118009  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 302919  
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 41254  
 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 9500  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  123400  
 § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksiązek 4500  
 § 4260 - zakup energii 32780  
 § 4270 - zakup usług remontowych 3300  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 20880  
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 1000  
 § 4430 - różne opłaty i składki  5700  
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96806  

Rozdział 80104 - przedszkola  435300 0 0
 § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 22113  
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 269811  
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22456  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 54971  
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 7486  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  11480  
 § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 2500  
 § 4260 - zakup energii 5800  
 § 4270 - zakup usług remontowych 15000  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 3750  
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 70  
 § 4430 - różne opłaty i składki  600  
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych 19263     
    
Rozdział 80110 - gimnazja 894249 0 0
 § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 55840  
 § 3260 -  inne formy pomocy dla uczniów 3236  
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 586788  
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 43559  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 121814  
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 16589  
 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2100  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  8000  
 § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000  
 § 4260 - zakup energii 11185  
 § 4270 - zakup usług remontowych 1000  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 3750  
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 300  
 § 4430 - różne opłaty i składki  1300  
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37788  

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół 134695 0 0
 § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300  
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 22470  
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1658  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4341  
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 591  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  26000  
 § 4270 - zakup usług remontowych 1500  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 74000  
 § 4430 - różne opłaty i składki  3100  
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz śwwiadczeń socjalnych 735  

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 157178 0 0
 § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 320  
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 100041  
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7783  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 19398  
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 2642  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  7000  
 § 4260 - zakup energii 1200  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 14310  
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 900  
 § 4430 - różne opłaty i składki  400  
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świad.socjalnych  3184  

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19468 0 0
 § 3250 - stypendia różne 9000  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  3074  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 6394  
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 1000  

Rozdział 80195 - pozostała działalność 24242 0 0
 § 4300 - zakup usług pozostałych 1100  
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23142  


851 OCHRONA  ZDROWIA 55350 0 0
Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 54350 0 0
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 402  
 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 17057  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  10341  
 § 4220 - zakup środków żywności 9600  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 14850  
 § 4410 - podróże służbowe  100  
 § 4810 - rezerwy  2000  

Rozdział 85158 - izby wytrzeźwień 1000 0 0
 § 2710 - wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1000  
    
    
852 POMOC SPOŁECZNA 1138599 796000 116200
Rozdział 85212 -świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 771827 765000 0
 § 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 150  
 § 3110 - świadczenia społeczne  743144 743144 
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 10494 10494 
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 358  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 8530 8464 
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 266 257 
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  1500 500 
 § 4300 - zakup pozostałych usług 6100 1406 
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 150  
 § 4430 - różne opłaty i składki  400  
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  735 735 

Rozdział 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   7700 7700 0

 § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 7700 7700 

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 156100 23300 65800
 § 3110 - świadczenia społeczne  156100 23300 65800
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe 40000 0 0
 § 3110 - świadczenia społeczne  40000  

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej 136972 0 50400
 § 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 300  
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 93663  38400
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6394  2717
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 17693  7479
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 2383  1007
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  4500  
 § 4260 - zakup energii 600  
 § 4270 - zakup usług remontowych 1500  
 § 4300 - zakup pozostałych usług 6000  
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 500  
 § 4430 - różne opłaty i składki  500  
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2939  797

Rozdział 85295 - pozostała działalność 26000 0 0
 § 2820 - dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  zadań  zleconych do realizacji stowarzyszeniom   6000  
 § 3110 - świadczenia społeczne  20000  


854 EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA 241182 0 0
Rozdział 85401 - świetlice szkolne 240153 0 0
 § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 13820  
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 163106  
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12778  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 33407  
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 4550  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  1000  
 § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   500 
 § 4300 - zakup pozostałych usług 500  
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.  10492  

Rozdział 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   1029 0 0
 § 3250 - stypendia różne 600  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  129  
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 300  
    
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 267150 0 0
Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi 50000 0 0
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  1000  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 45000  
 § 4430 - różne opłaty i składki  4000  

Rozdział 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2500 0 0
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  1500  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 1000  

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg  209650 0 0
 § 4260 - zakup energii 137620  
 § 4270 - zakup usług remontowych 72030  

Rozdział 90095 - pozostała działalność  5000 0 0
 § 4300 - zakup usług pozostałych 5000  


921 KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA NARODOWEGO 100524 0 0
Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17000 0 0
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  10000  
 § 4260 - zakup energii 2500  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 3500  
 § 4430 - różne opłaty i składki  1000  

Rozdział 92116 - biblioteki 80524 0 0
 § 3020 - nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagr. 200  
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 55622  
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2938  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 7075  
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 953  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  2500  
 § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4200  
 § 4260 - zakup energii 4000  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 1000  
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 200  
 § 4430 - różne opłaty i składki  550  
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świad.socjalnych 1286  

Rozdział 92195 - pozostała działalność  3000  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  2000  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 1000  


926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 66500 0 0
Rozdział 92601 - obiekty sportowe 20000 0 0
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 520  
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 80  
 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 3000  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  6700  
 § 4260 - zakup energii 4200  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 5000  
 § 4430 - różne opłaty i składki  500  

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej 46500 0 0
 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2800  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  16500  
 § 4280 - zakup usług zdrowotnych  1000  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 20700  
 § 4430 - różne opłaty i składki  5500  
 RAZEM 10158760 857048 116200
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 81.397 zł.§ 4. Planowany deficyt w kwocie - 1.048.917 zł. zostanie pokryty pożyczką lub kredytem.

Przychody i rozchody budżetu określono w brzmieniu zał. Nr 3 do uchwały.§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 54.350 zł.

§ 6. Ustala się kwotę 6.000 zł. na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych

do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy:

- organizację zbiórek żywności dla rodzin najuboższych.


§ 7. Określa się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym

w brzmieniu zał. Nr 4 do uchwały.


§ 8. Określa się wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez gminę

w brzmieniu zał. Nr 5 do uchwały.


§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych

w brzmieniu zał. Nr 6 do uchwały.

§ 10. Określa się i zatwierdza plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

w brzmieniu zał. Nr 7 do uchwały.


§ 11. Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę kształtowania długu

publicznego

w brzmieniu zał. Nr 8 do uchwały.§ 12. Do uchwały budżetowej dołącza się plan dochodów związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

w brzmieniu zał. Nr 9 do uchwały


§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:


- spłaty zaciągniętych przez gminę zobowiązań określonych w załączniku

nr 3 do niniejszej uchwały

zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości - 100 000 zł.

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu

planowanych wydatków bieżących i osobowych w tym wydatków na wynagrodzenia pochodne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.§ 14. Ustala się sumę - 100 000 zł. do wysokości , której Wójt samodzielnie

może zaciągać zobowiązania.§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od dnia 01 stycznia 2005 r. wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej

oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy.