Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

 

 

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023.

Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027.

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w rozdziale 7 dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn.zm.).

Zgodnie z treścią art. 160 § 1 i 2 powołanej ustawy ławników wybierają rady gmin, których obszar właściwości jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Rady gmin dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 roku.

Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin dla wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego ustala kolegium sądu okręgowego (art. 161 § 1 ustawy).

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zgłosił zapotrzebowanie na ławników z terenu Gminy Grzegorzew na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Kole w liczbie 1 ławnika.

 

Termin zgłaszania Radzie Gminy Grzegorzew kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2023 roku.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

- prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych)

oraz co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że:

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

•         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
•         jest nieskazitelnego charakteru;
•         ukończył 30 lat;
•         jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
•         nie przekroczył 70 lat;
•         jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
•         posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

 

Ławnikami nie mogą być:

•         osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
•         osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
•         funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
•         adwokaci i aplikanci adwokaccy;
•         radcy prawni i aplikanci radcowscy;
•         duchowni;
•         żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
•         funkcjonariusze Służby Więziennej;
•         radni gminy, powiatu i województwa. 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenie kandydata  :

1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 z późn.zm.).  

2. Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można uzyskać w Biurze Rady Gminy Grzegorzew, pok. Nr 8 Urzędu Gminy w Grzegorzewie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15:30 oraz na stronach internetowych Gminy Grzegorzew: www.bip.grzegorzew.pl

3. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć następujące dokumenty:

•         informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
•         oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
•         oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
•         zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
•         dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.

 

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

 

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.30 w Biurze Rady Gminy ( pok. Nr 8 Urzędu Gminy) oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Adres do korespondencji: Biuro Rady Gminy Grzegorzew, plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu,  o którym mowa w art. 162 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 w/w ustawy pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.                                                         

Przewodniczący

Rady Gminy Grzegorzew

 /-/ Tadeusz Sosnowski