INFORMACJA

Dotycząca funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego oraz mediacji.

Starostwo Powiatowe w Kole informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2020r. poz. 2232). Powiat Kolski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach której uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacja. Jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu i Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Natomiast drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz trzeci punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji powierzony została organizacji pozarządowej. Punkty te obsługiwane są przez Adwokatów.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ?

1.    Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

a)     poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

b)    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

c)     sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

d)    nieodpłatną mediację

e)     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

 

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1.    działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

2.     Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

3.    Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

1.    Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie, przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .

2.    Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

3.    Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

MEDIACJA

Osoba przeprowadzająca mediację w zależności od potrzeby:

a)     poinformuje osobę uprawnioną o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

b)    przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji;

c)     przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

d)    przeprowadzi mediację;

e)     udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

DLA KOGO DARMOWA MEDIACJA?

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna  (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

NIEODPŁATNA MEDIACJA NIE OBEJMUJE SPRAW W KTÓRYCH:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

UWAGA!!

 

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 pod numerem :

 

Telefon: (63) 26 17 823  lub  e- mail: npp@starostwokolskie.pl

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ , NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W POWIECIE KOLSKIM W 2021 ROKU.

 

Punkt nr

Lokalizacja punktu

Dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Punkty prowadzone przez adwokatów i radców prawnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Mediacja

1.

W Kole w budynku

Starostwa Powiatowego w Kole pok. 109,

ul. Sienkiewicza 21/23

10.00 – 14.00

12.00 – 16.00

10.00 – 14.00

12.00 – 16.00

10.00 – 14.00

PUNKTY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ PROWADZONE PRZEZ ADWOKATÓW

Nieodpłatna Pomoc Prawna I Mediacja (prowadzona przez adwokatów)

2.

W Kłodawie w budynku

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie,

ul. Poznańska 1

-

10.00-14.00

-

-

10.00-14.00

W Babiaku w budynku

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku,

ul. Wojska Polskiego 15

10.00-14.00

-

-

10.00-14.00

-

W Osieku Małym w budynku
Urzędu Gminy Osiek Mały,
ul. Główna 1

-

-

10.00-14.00

-

-

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie  i Mediacja (prowadzona przez adwokatów)

3.

W Dąbiu w budynku

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu, ul. 3-go Maja 4

-

10.00 – 14.00

-

10.00 – 14.00

-

W Grzegorzewie w budynku

Urzędu Gminy Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1

-

-

9.00-13.00

-

9.00-13.00

W Kościelcu w budynku
Urzędu Gminy Kościelec,
ul. Turecka 7/3

10.00-14.00

-

-

-

-

*W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt będzie nieczynny.