Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr XXX/187/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap I, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap IB” obejmującego wybrane tereny w obrębach: Grzegorzew, Grodna, Bylice Kolonia, Ponętów Dolny, wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.03.2020 r. do 08.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, w pokoju nr 15 /na piętrze/ w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 24.03.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, w pokoju nr 15  /na piętrze/ o godzinie 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wymienionym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Grzegorzew z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2020 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie http://bip.grzegorzew.pl/

WÓJT GMINY GRZEGORZEW
 /-/   BOŻENA DOMINIAK