Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/91/2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap II”, obejmującego wybrane tereny w obrębach: Barłogi, Bylice Wieś, Grzegorzew, Kiełczewek, Ponętów Dolny, Tarnówka, Zabłocie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu wraz z prognozą oddziaływana na środowisko od dnia 26 sierpnia 2020 r. do dnia 17.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, w pokoju nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

Informuję, że projekt dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew:http://bip.grzegorzew.pl/  w zakładce informacje ogólne/ogłoszenia .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w dniu 9 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, o godzinie 13:00 , w pokoju nr 15 / na piętrze /.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wymienionym projekcie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Grzegorzew z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.10.2020 r. Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail  grzegw@grzegorzew.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie http://bip.grzegorzew.pl/