PF.523.1.3.2020

 

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie działające na rzecz Gminy Grzegorzew.

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

 

Z prośbą o opinię zwrócono się do :

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach

- Ochotniczej Straży Pożarnej  w Borysławicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej  w Bylicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej  w Grzegorzewie

- Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kiełczewku-Boguszyńcu

- Ochotniczej Straży Pożarnej  w Ponętowie Dolnym

- Ochotniczej Straży Pożarnej  w Tarnówce

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu

- Klubu Sportowego ORZEŁ Grzegorzew

- Klubu Sportowego LZS SPARTA Barłogi

- Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ponętów Dolny

- Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Bylicach

- Banku Żywności w Koninie.

 

Konsultacje trwały w okresie od 19 października do 23 października 2020r. zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew nr 100/2020  z dnia 16 października 2020r.

Konsultacje były przeprowadzone w następujący sposób:

 

1. Urząd Gminy w Grzegorzewie przekazał działającym na terenie Gminy Grzegorzew organizacjom pozarządowym projekt programu wraz z formularzem zgłoszenia uwag.

2. Zamieszczono projekt programu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

 

W terminie do 23  października 2020r. nie wpłynęła do Urzędu Gminy opinia dotycząca programu współpracy.

W dniu 23.10.2020 r. wpłynął formularz zgłoszenia uwag od Klubu Sportowego „Orzeł” Grzegorzew.  Przedłożony projekt „Programu współpracy Gminy Grzegorzew
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” zaopiniowano pozytywnie.

Klub Sportowy „Orzeł” w zakresie tematyki sportowej zawnioskował o powołanie Rady Sportu, składającej się ze wskazanych osób z klubów sportowych, szkół, samorządów.

Powyższą radę sportu reguluje art. 30 ustawy o sporcie (DZ.U. z 2020 r.,poz.1133).       

 

                                                                                             

 

 

Wójt Gminy

 /-/ Bożena Dominiak