Wójt Gminy Grzegorzew - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r. rozpocznie się 1 kwietnia, a zakończy 30 czerwca 2021r.  Dane będą zbierane według stanu na 31 marca 2021r.

Kandydat na spisowego rachmistrza terenowego musi spełnić następujące warunki:

1.    mieć skończone 18 lat,

2.    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

3.    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

4.    nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1.    przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;

2.    zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

3.    przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 1 do 9 lutego 2021r.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w pokoju nr 2 (Sekretariacie) w godzinach pracy Urzędu, wysłać e-PUAP-em lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew z dopiskiem: „Nabór na kandydata na rachmistrza terenowego – Narodowy Spis Powszechny 2021 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pani Danuta Gębka – koordynator gminny pod numerem telefonu 63 27 18 255, wew. 123.

 

Gminny Komisarz Spisowy

/-/ Bożena Dominiak