RDS.6220.1.2023

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust.5 , ust.5a i ust.6. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r.,poz.1094 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. ,poz.775 ze zm.) w nawiązaniu do wniosku złożonego przez inwestora HARD-MET z siedzibą w Kole przy ul. Bogumiła 39 dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów” na działce nr 62 w Ponętowie Dolnym

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 28 marca 2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy HARD-MET z siedzibą w Kole przy ulicy Bogumiła 39 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów ”, które zgodnie z § 3 ust.1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019, poz.1839 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania , w tym sporządzenie raportu o odziaływaniu na środowisko może być wymagane.
W dniu 18 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Grzegorzew zwrócił się z pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole opinią sanitarną Nr ON-NS.9011.3.19.2023 z dnia 14.06.2023 r. oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem Nr PO.ZZS.3.4901.112.2023.PP z dnia 8.05.2023 r. nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zadania.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem Nr WOO-IV.4220.522.2023.KL.4 z dnia 21 sierpnia 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów” na działce nr 62 w Ponętowie Dolnym istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Grzegorzew , biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie oraz po przeprowadzeniu szczegółowej analizy własnej dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, postanowił nałożyć na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Opracowany raport wykaże , czy zadanie spełniać będzie wymagania odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz szczegółowo określi sposoby magazynowania zbieranych poszczególnych rodzajów odpadów w odniesieniu do wymagań określonych przepisami szczegółowymi , w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.63 ust.5a cytowanej na wstępie ustawy , jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 Wójt Gminy
 /-/ Bożena Dominiak


Otrzymują :
1.HARD-MET
 z siedzibą w Kole, ul. Bogumiła 39
 2.pozostałe strony postępowania -obwieszczenie zgodnie z art.49 KPA