RDS. 6220.1.2023

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust.1 i 4 i art. 66 art.67 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska praz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023 poz.1094 ze zm. ) w związku z art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. , poz. 775 )
w nawiązaniu do wniosku złożonego w dniu 28 marca 2023 r. przez inwestora -firmę HARD-MET z siedzibą w Kole przy ulicy Bogumiła 39 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów na działce oznaczonej nr 62 w Ponętowie Dolnym
po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

postanawiam

I.Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów na działce oznaczonej nr 62 w Ponętowie Dolnym
II.Określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), a w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień:
1. Wskazanie wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji związanych z planowanym przedsięwzięciem wraz z podaniem ich parametrów technicznych i technologicznych.
2. Przedstawienie bilansu poszczególnych powierzchni na terenie planowanego przedsięwzięcia, w szczególności wskazanie wielkości powierzchni zabudowy, wielkości powierzchni terenów utwardzonych i biologicznie czynnych.
3. Przedstawienie czytelnego załącznika graficznego obrazującego elementy i obiekty wymienione w pkt 1 i 2, ze wskazaniem na wymiary i przeznaczenie poszczególnych obiektów.
4. Z zakresu ochrony przed hałasem:
1. Dołączenie informacji od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół planowanego przedsięwzięcia, ze wskazaniem rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); w szczególności należy określić odległości najbliższych terenów, o których mowa w ww. aktach prawnych od granic przedsięwzięcia.
2. Wskazanie tras, po których poruszać się będą pojazdy oraz określenie natężenia ruchu pojazdów po zrealizowaniu przedsięwzięcia.
3. Zinwentaryzowanie wszystkich źródeł hałasu na terenie przedsięwzięcia wraz z podaniem poziomów ich mocy akustycznych i określeniem czasu pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia.
4. Określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci czytelnych map z izoliniami poziomu dźwięku odpowiadającymi dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu. Uwzględnić należy sytuację, przed i po zastosowaniu ewentualnych zabezpieczeń. Ponadto, na mapach akustycznych należy przedstawić: lokalizację granic terenów wymagających ochrony akustycznej (z uwzględnieniem faktycznego zagospodarowania i przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), budynki mieszkalne lub o innej funkcji wymagającej ochrony akustycznej oraz pozostałe budynki, lokalizację punktów obliczeniowych (na granicy terenów chronionych oraz przed elewacją budynków). W obliczeniach uwzględnić wysokość, na której wyznaczono izolinie oraz punkty obliczeniowe, w zależności od ich lokalizacji.
5. Dołączenie wydruków komputerowych zawierających pełne dane wejściowe do programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku. Przeprowadzona symulacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku.
6. Dokonanie oceny skumulowanego oddziaływania w zakresie emisji hałasu z innymi źródłami zlokalizowanymi na terenie i w pobliżu inwestycji, w tym uwzględnienie oddziaływania pośredniego planowanego przedsięwzięcia z istniejącym układem komunikacyjnym oraz wpływu przedsięwzięcia na rozkład ruchu w rejonie inwestycji.
7. W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska określenie środków organizacyjnych, technicznych lub technologicznych ograniczających emisję hałasu poniżej poziomów dopuszczalnych (np. w przypadku barier obudów ograniczających emisję hałasu, należy podać informacje na temat: długości i wysokości oraz konstrukcji wykonania, rodzaju materiału z jakiego zostanie wykonana, a także skuteczność obniżania hałasu).
1. Z zakresu gospodarki odpadami:

1) Określenie zakresu przedsięwzięcia oraz wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania.
2) Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów z uwzględnieniem wymagań określonych przepisami szczegółowymi odnoszącymi się do poszczególnych rodzajów odpadów.
3) Określenie rodzaju i ilości (w Mg/rok) oraz sposobów magazynowania i dalszego zagospodarowania odpadów wytwarzanych na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
4) Wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku. Wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
5) Wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
6) Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów, wymagań przepisów szczegółowych.

2. Dokonanie analizy wystąpienia możliwych konfliktów społecznych
3. Z zakresu ochrony klimatu:

Wyjaśnienie, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu (uwzględnić emisję gazów cieplarnianych) i wskazanie rozwiązań łagodzących te zmiany, proszę także ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnić czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np.silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze intensywne.

Uzasadnienie

W dniu 28 marca 2023 r. Inwestor wystąpił do Wójta Gminy Grzegorzew z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr 62 w Ponętowie Dolnym.
Rodzaj , parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1839 ze zm.).
Działając zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy ooś, Wójt Gminy Grzegorzew zwrócił się pismami Nr RDS.6220.1.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole opinią sanitarną Nr ON-NS.9011.3.19.2023 z dnia 14.06.2023 r. stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego zadania z następującymi zastrzeżeniami :
1.Przy realizacji przedsięwzięcia zachować wszystkie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne przedstawione w karcie informacyjnej, chroniące środowisko, a w konsekwencji zdrowie ludzi przed ujemnym działaniem zamierzenia inwestycyjnego, tak aby :
* wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu zagospodarować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U z 2029 r. , poz.1311
* emisję akustyczną zachować na poziomie wartości dopuszczalnej dla terenów chronionych akustycznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. ,poz.112 )
* dotrzymać właściwych standardów jakości powietrza , określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu(Dz.U. z 2021r.,poz.845 ) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87).
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem Nr PO.ZZS.3.4901.112.2023.PP z dnia 8.05.2023 r. nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zadania.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem Nr WOO-IV.4220.522.2023.KL.4 z dnia 21 sierpnia 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów” na działce nr 62 w Ponętowie Dolnym istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wydając powyższą opinię Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uznał, iż szczegółowe informacje dotyczące zbierania odpadów, a także sposobów ich magazynowania pozwolą na weryfikację przyjętych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podkreślił, iż konieczne jest również szczegółowe określenie sposobów magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów wraz z odniesieniem się do wymagań określonych przepisami szczegółowymi, w tym rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742 ) oraz przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
W oparciu o wyżej wymienione opinie organów opiniujących oraz o analizę własną dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, organ prowadzący postępowanie postanowił nałożyć na Inwestora obowiązek własną dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, organ prowadzący postępowanie postanowił nałożyć na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Reasumując należy stwierdzić, iż przeprowadzenie ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wykaże , czy zadanie spełniać będzie wymagania odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Ponadto z uwagi na lokalizację i rodzaj planowanego przedsięwzięcia , jak również sprzeciw mieszkańców miejscowości Ponętów Dolny i Barłogi przedstawione zostaną działania minimalizujące wystąpienie możliwych konfliktów społecznych.
Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w sentencji.
 
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak

Otrzymują :
1.wnioskodawca
2. strony postepowania zgodnie z art. 49 K.p.a
3. a/a

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło poprzez:

1.Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  w zakładce ochrona środowiska / postepowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
2.Wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości Barłogi i Ponętów Dolny
3.Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie