Wójt Gminy Grzegorzew na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023, poz. 571) oraz Uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr LX/390/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r. ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Cel i warunki naboru

1.Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2024 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

3. Zgłoszenia są ważne do dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu.

4. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:
a) Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
b) Nie biorą udziału w konkursie, dla którego ustanowiona jest komisja;
c) Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
d) Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.


5. Wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku dołączonym do ogłoszenia.

6. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:
Urząd Gminy w Grzegorzewie
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew
lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

7. Termin na zgłoszenie kandydatów upływa z dniem 14.02.2024 r.

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak