RDS. 6220.2.2023
 
Zawiadomienie

Zgodnie z art. 33 ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. , poz.1094 ze zm.)

zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie działki nr 162 w Ponętowie Dolnym” w związku ze złożonym przez inwestora raportem o oddziaływaniu omawianego przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie , pokój nr 12 / na piętrze / od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 /w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew.

Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak

Otrzymują:
 
1. HARD-MET Michał Górzyński
2. strony postępowania – obwieszczeniem zgodnie z art.49 K.p.a  w Biuletynie Informacji Publicznej
3. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie
4. sołeckie tablice ogłoszeń w Ponętowie Dolnym i Barłogach