RDS.6220.2.2023

Postanowienie
Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2023 ,poz. 775) w związku z przedłożeniem w dniu 12.02.2024 r. przez Pana Michała Górzyńskiego właściciela firmy HARD-MET z siedzibą w Kole przy ulicy Bogumiła 39, raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie działki nr 162 w Ponętowie Dolnym” postanawiam podjąć na wniosek strony postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr 162 w Ponętowie Dolnym.

Uzasadnienie
W dniu 28 marca 2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy HARD-MET z siedzibą w Kole przy ulicy Bogumiła 39 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów ”, które zgodnie z § 3 ust.1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019, poz.1839 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania , w tym sporządzenie raportu o odziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W dniu 18 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Grzegorzew zwrócił się z pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opiniico do potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole opinią sanitarną Nr ON-NS.9011.3.19.2023 z dnia 14.06.2023 r. oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem Nr PO.ZZS.3.4901.112.2023.PP z dnia 8.05.2023 r. nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zadania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem Nr WOO-IV.4220.522.2023.KL.4 z dnia 21 sierpnia 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów” na działce nr 62 w Ponętowie Dolnym istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach prowadzonego postepowania w dniu 8 września 2023 r. Wójt Gminy Grzegorzew , biorąc pod uwagę opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia zawieszając jednocześnie postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 12 lutego 2024 r. właściciel firmy Hard-Met Pan Michał Górzyński złożył do Urzędu Gminy w Grzegorzewie raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego zadania i jednocześnie wniósł o wznowienie postępowania w przedmiotowej sprawie.
 
W związku z powyższym organ administracji publicznej podejmie dalsze postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie działki nr 162 w Ponętowie Dolnym” ponieważ ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania w powyższej sprawie .

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak

Otrzymują:
1. HARD-MET Michał Górzyński
2. strony postępowania – obwieszczeniem zgodnie z art.49 K.p.a w Biuletynie Informacji Publicznej
3. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie
4. sołeckie tablice ogłoszeń w Ponętowie Dolnym i Barłogach