Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Grzegorzew uchwały Nr LXIII/417/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap VIII” obejmującego obszar wybranych terenów
w obrębie Grzegorzew przedstawionych na załączniku graficznym do uchwały.

 

Z uchwałą wraz z załącznikiem graficznym można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew w zakładce Prawo miejscowe/uchwały http://bip.grzegorzew.pl/?a=5134

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew lub w formie elektronicznej przez ePUAP lub na adres e- mail: grzegw@grzegorzew.pl w terminie do dnia 10 kwietnia 2024 r.

 

Wnioski należy składać za pomocą formularza wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), zamieszczonego przez Urząd Gminy Grzegorzew na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew w zakładce informacje ogólne/druki do pobrania http://bip.grzegorzew.pl/?a=5068

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

Wójt Gminy Grzegorzew

 /-/ Bożena Dominiak