Informuję, iż zgodnie z § 18 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzegorzew, w ustalonym terminie, tj. od dnia 2 kwietnia 2024r. do dnia 30 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona zapobiegawcza deratyzacja polegająca na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich wystąpienia.

Właściciele nieruchomości, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty i osoby władające nieruchomościami i obiektami zobowiązani są do wyłożenia trutki, zgodnie z instrukcją załączoną do każdego opakowania w miejscach gdzie pojawiają się gryzonie. Miejsce wyłożenia trucizny winno być oznakowane „Uwaga trucizna”.

Akcja deratyzacji obejmować będzie wszystkie tereny zajęte pod prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej, magazynowej i usługowej a także obiekty służące użyteczności publicznej.

Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi oraz zwierząt domowych przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.
Deratyzacja ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy.

/-/ Wójt Gminy Grzegorzew
Bożena Dominiak