RDS. 6220.1.2023

Dotyczy : postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr 62 w Ponętowie Dolnym
 
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 , poz.775 ze zm.) z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzyskania uzgodnień i opinii od organów, o których mowa w art.77 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2023 r.,poz.1094 ze zm.) Wójt Gminy Grzegorzew zawiadamia, że sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym. Aktualnie Gmina Grzegorzew oczekuje na uzgodnienie raportu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 13 maja 2024 r.